Κηρύγματα με επισήμανση "Θέμα: Πώς θα κρατηθεί η ευλογία"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας