Κηρύγματα με επισήμανση "Βασίλης Ούρδας"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας