Κηρύγματα με επισήμανση "Γιώργος Ρούμκος"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας