Κηρύγματα με επισήμανση "Γιώργος Σκαρίπας"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας