Κηρύγματα με επισήμανση "Η δοσμένη καρδιά στον Κύριο"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας