Κηρύγματα με επισήμανση "Θέμα: Ο χριστιανός"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας