Κηρύγματα με επισήμανση "Ο έχων ποιμένα αγωνίζεται"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας