Κηρύγματα με επισήμανση "τι δίνει ο Κϋριος"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας